Category: รายการวิทยุ F.M. 103 Mhz.

May 2, 2018 Off

รายการ เรดิโอ เจแปน (NHK World)

By chupar

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ. สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ อังคาร รู้โลก…

May 2, 2018 Off

รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน

By chupar

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พบกับ รายการ VOA ข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน ทางคลื่นวิทยุ F.M.103 MHz ในเวลาใหม่ 06.30 – 07.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์…

May 16, 2016 Off

รายการ Hug Radio

By Udomchai Supanavong

รายการHug Radio ผลิตรายการโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์ เวลา 11.10-12.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการ Hug Radio นำเสนอสาระทางศิลปะดนตรี ทั้งในแง่มุมสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ไปจนถึงศิลปะดนตรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์…

May 16, 2016 Off

รายการสโมสรหนอนหนังสือ

By Udomchai Supanavong

รายการสโมสรหนอนหนังสือ ผลิตรายการโดย มาลี ร้อยสีพันใบ เวลา 13.10-14.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการสโมสรหนอนหนังสือ เป็นรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

May 13, 2016 Off

รายการเพลงชีวิต

By Udomchai Supanavong

รายการเพลงชีวิต ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ เป็นรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณภาพชีวิต ด้วยการนำเสนอบทเพลงไพเราะในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีคุณค่าและมีความงดงามทางภาษา รวมทั้งมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต…

May 3, 2016 Off

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

By Udomchai Supanavong

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ ผลิตรายการโดย บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 11.10 – 12.00 น. วันจันทร์ และ พุธ รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ เป็นรายการเพื่อการสื่อสารสร้างความตระหนักในการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อการเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาของบ้านชีวาศิลป์ นำตัวแทนจิตอาสามาสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อให้แนวทางในการทำงานเพื่อสังคม…

April 28, 2016 Off

รายการ KKU HAPPY MORE

By Udomchai Supanavong

รายการ KKU HAPPY MORE (ประเภทสารคดีสั้น) ผลิตรายการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เวลา 7.35 -7.45 (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการ KKU HAPPY MORE เป็นสารคดีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความผาสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหาร…

April 28, 2016 Off

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน

By Udomchai Supanavong

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ผลิตรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแทพยศาสตร์ มข. เวลา 09.10 – 10.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง…

April 28, 2016 Off

รายการ LOVE FOR HEALTH

By Udomchai Supanavong

รายการ LOVE FOR HEALTH ผลิตรายการโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปูเปรี้ยว และ การ์ตูน เวลา 09.35 – 10.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) รายการ LOVE FOR…