Wed. Apr 21st, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 min read

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเสริมพลังมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์  เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียตริจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

1 min read

อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันในกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์...

1 min read

เมื่อเวลา 9.00–13.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บุคลคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คุณเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ...

1 min read

บุคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกำหนดตัวชี้วัด เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และ นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร ร่วมชี้แจงในรายละเอียดในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการร่วมหารือกันอย่างเข้มข้น ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563.

1 min read

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

1 min read

https://youtu.be/4NrHup5gr64 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนรอบรั้ว มข. ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 โดยมี นายสุภฤกษ์...

1 min read

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียงสู่ชุมชน ...

1 min read

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนกับนายพีรวัส...