Category: News

ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 1, 2016 Off

วิทยุมข.เป็นวิทยากร “มข.ส่งความห่วงใย ผ่านหอกระจายข่าว…สู่ชุมชน”

By chupar

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบคืนให้กับสังคม โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข” Post Views: 123