รายการ เมืองของเรา

รายการ เมืองของเรา

รายการ “เมืองของเรา” ออกอากาศเทปใหม่ทุกวันพุธและรีรันในวันศุกร์ เวลา 7.35 – 8.00 น. ผลิตรายการโดย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ รายการที่จะทำให้ท่านรู้จัก เข้าใจ และใส่ใจ ในทุกมิติของเมือง เปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ท่านผู้ฟัง  ฟังเทปย้อนหลัง พ.ศ. 2560 วันที่ 4,6 มกราคม 2560 วันที่ 11,13 มกราคม 2560 วันที่ 18,20 มกราคม 2560 วันที่ 25,27 มกราคม […]

Continue Reading

รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน

รายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ผลิตรายการโดย เครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการ  ชุตินันท์ พันธุ์จรุง  บรรจง เศษวิสัย เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เพื่อได้นำเสนอสิ่งที่ผลงานความภาคภูมิใจ องค์ความรู้ สะท้อนวิถีชุมชนและสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆหมุนเวียนมานำเสนอ อีกทั้งเป็นช่องทางของมหาวิทยาลัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเผยแพร่นโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์  Facebook fan page รายการ

Continue Reading

รายการ Hug Radio

รายการ Hug Radio

รายการHug Radio ผลิตรายการโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท์ เวลา 11.10-12.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการ Hug Radio นำเสนอสาระทางศิลปะดนตรี ทั้งในแง่มุมสุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ไปจนถึงศิลปะดนตรีเพื่อการแพทย์และสุขภาพ โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ นอกจากนี้ทุกวันเสาร์พบกับครูหนุ่ม(เนติ พลเสนา) ครูอะตอม(วิชญ์ บุญรอด) และครูเปิ้ล(ดร.พรชีรา ชูสอน) กับเรื่องราวของดนตรี กับหลากหลายบทเพลงในช่วง “สามก๊วน..ชวนเม้า!”และทุกวันอาทิตย์พบกับครูเติ้ล (คัมภิรดา แก้วมีแสง) หรือ เติ้ล Two pills after meal กับบทเพลงประกอบภาพยนตร์ ในช่วง “ฟังหนัง..ดูเพลง”

Continue Reading

รายการสโมสรหนอนหนังสือ

รายการสโมสรหนอนหนังสือ

รายการสโมสรหนอนหนังสือ ผลิตรายการโดย มาลี ร้อยสีพันใบ เวลา 13.10-14.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการสโมสรหนอนหนังสือ เป็นรายการเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม ผลงาน นักประพันธ์ แนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน สลับบทเพลงพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะ

Continue Reading

รายการเพลงชีวิต

รายการเพลงชีวิต

รายการเพลงชีวิต ผลิตรายการโดย ธัญญา ภักดี เวลา 17.35 – 18.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ เป็นรายการสาระบันเทิงเพื่อคุณภาพชีวิต ด้วยการนำเสนอบทเพลงไพเราะในอดีต ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีคุณค่าและมีความงดงามทางภาษา รวมทั้งมีท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะจับใจ สลับกับสาระดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อผู้ฟัง [รับฟังรายการยอนหลัง]

Continue Reading

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา

รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ผลิตรายการโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เวลา 10.10-11.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการ world wide web กับ ขอนแก่นวิเทศศึกษา เป็นรายการวิทยุที่นำเสนอความรู้ด้านการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์แง่มุมต่างๆด้านการศึกษาทั้งภายในประเทศและนานาชาติผ่านประสบการณ์ของผู้จัดรายการ หยิบยกประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมและประชาชนมาเสนอ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีทางสังคมทั้งด้านการเสียสละ การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน

Continue Reading

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์

รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ ผลิตรายการโดย บ้านชีวาศิลป์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 11.10 – 12.00 น. วันจันทร์ และ พุธ รายการจิตอาสาชีวาศิลป์ เป็นรายการเพื่อการสื่อสารสร้างความตระหนักในการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อการเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาของบ้านชีวาศิลป์ นำตัวแทนจิตอาสามาสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อให้แนวทางในการทำงานเพื่อสังคม รวมทั้งความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

Continue Reading

รายการ KKU HAPPY MORE

รายการ KKU HAPPY MORE

รายการ KKU HAPPY MORE (ประเภทสารคดีสั้น) ผลิตรายการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล เวลา 7.35 -7.45 (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการ KKU HAPPY MORE เป็นสารคดีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความผาสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหาร รับฟังรายการ KKU Happy more ย้อนหลัง ตอนที่ 1 การสื่อสารบุคลิกลักษณะ ตอนที่ 2 ลูกน้องเพื่อนร่วมงานเป็นศิราณี ตอนที่ 3 การปรับตัวกับพวกศิราณี ตอนที่ 4 การปรับตัวกับพวกดารา ตอนที่ 5 การปรับตัวกับพวกฤาษี […]

Continue Reading

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ผลิตรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแทพยศาสตร์ มข. เวลา 09.10 – 10.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ความก้าวหน้าในวงการทันตแพทย์ โดยการสนทนาให้ความรู้จากวิทยากรทันตแพทย์

Continue Reading

รายการ LOVE FOR HEALTH

รายการ LOVE FOR HEALTH

รายการ LOVE FOR HEALTH ผลิตรายการโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปูเปรี้ยว และ การ์ตูน เวลา 09.35 – 10.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) รายการ LOVE FOR HEALTH เป็นรายการเพื่อการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬา รวมทั้งโภชนาการ การดูแลสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย รวมไปถึงรูปแบบการออกกำลังกายและเทคนิคแบบใหม่

Continue Reading