รายการ MUSIC MOUSE

รายการ MUSIC MOUSE

รายการ MUSIC MOUSE ผลิตรายการโดย รพีพรรณ เอ็ม เวลา 14.10-15.00 น.(วันจันทร์ – ศุกร์) รายการ MUSIC MOUSE เป็นรายการวิทยุที่นำเรื่องราวในชีวิตประจำวันมานำเสนอพูดคุยทั้งด้านสุขภาพการจราจร พร้อมสาระความรู้จากบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาน เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กรต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้  สลับกับการเปิดเพลงไทยสากล

Continue Reading

รายการเพลงหวานวันวาน

รายการเพลงหวานวันวาน

รายการเพลงหวานวันวาน ผลิตรายการโดย สุริยาลี พรหมมา เวลา 14.10-15.00 น.(เสาร์ – อาทิตย์) รายการเพลงหวานวันวาน นำเสนอบทความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย  ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและข่าวสารบริการสังคม สลับกับบทเพลงไทยสากล

Continue Reading

รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน

รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน

รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน ผลิตรายการโดย อิทธิชัย ชุ่มจันทร์ และทีมงาน เวลา 11.10 – 12.00 (วันอังคาร และ พฤหัสบดี) รายการเปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน นำเสนอความรู้สาระด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสนอแง่มุมต่างๆทั้งด้านการออมการลงทุนเพื่อรองรับชีวิตในอนาคต โดยการนำบทความรู้เทคนิควิธีต่างๆในการพิจารณาตัดสินใจ และข่าวสารด้านการเงินที่เป็นประโยชน์มานำเสนอในรายการ

Continue Reading

รายการ WE ARE COLA

รายการ WE ARE COLA

รายการ WE ARE COLA ผลิตรายการโดย ดวงฤดี แก้ววิศิษฐ์ เวลา 16.10 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการ WE ARE COLA นำเสนอกิจกรรม ความก้าวหน้า และการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บทความรู้และข่าวสารด้านการบริหารจัดการที่เป้นองค์ความรู้จากหน่วยงานและทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ บริการเผยแพร่ข่าวสารบริการสังคม

Continue Reading

รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้

รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้

รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้ ผลิตรายการโดย กวาง ศุภลักษณ์ แซ่เตียว รายการ HEART STORY เรื่องของหัวใจใครๆก็อยากรู้ เป็นรายการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าวงการแพทย์ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและการดูแลผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ บริการกิจกรรมข่าวสารความก้าวหน้าของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับบทเพลงไทยสากล

Continue Reading

รายการรวมใจสยาม

รายการรวมใจสยาม

รายการรวมใจสยาม ผลิตรายการโดย นุ่มนิ่ม นิมิตร ตราชู เวลา 13.10 – 14.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมืองที่ดี  นำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแนวทางพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปวงชนชาวไทยได้เดินตามรอยของพระองค์ นำผู้แทนส่วนราชการ องค์กร และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และมีความประสงค์จะประขาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสาธารณะมาสัมภาษณ์สดในรายการ  พร้อมเพลงไทยสากลเปิดสลับในรายการ

Continue Reading

รายการ GIVE BLOOD GIVE LIFE

รายการ GIVE BLOOD GIVE LIFE

รายการ GIVE BLOOD GIVE LIFE ผลิตรายการโดย ชนัญญู พัชรสวัสดิ์ และ อู๋ อักษรเทพ เวลา 17.10-17.35 น.(จันทร์ – ศุกร์) รายการ GIVE BLOOD GIVE LIFE    เป็นรายการสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการบริจาคโลหิต เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำเพลงไทยลูกทุ่ง ลูกกรุง มาเปิดในรายการ

Continue Reading

รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น

รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น

รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น ผลิตรายการโดย ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ เวลา 15.10-16.00 น.(วันเสาร์ – อาทิตย์) รายการเสียงจากสภาเกษตรกรขอนแก่น นำเสนอบทบาทของสภาเกษตรกรตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กับการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในทุกระดับ  รวมทั้งข่าวสารด้านการเกษตร ที่เกษตรกรจะได้รับทราบด้าน การผลิต การแปรรูป การตลาด การอบรมสัมมนา การทำกิจกรรมกับพื้นที่เกษตรกร การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน เกษตรกร

Continue Reading

รายการ SAT AND SUN

รายการ SAT AND SUN

รายการ SAT AND SUN ผลิตรายการโดย อาจารย์ บุปผา จันทร์เจริญ เวลา 12.10 – 13.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ รายการ SAT AND SUN เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤต ด้วยการนำเพลงสากลที่ยังเป็นที่นิยมมาเปิดในรายการและแปลให้ความหมายของเพลงสำหรับผู้ฟัง เสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษและ คำ-สำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ฟังได้ความรู้และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสาธารณะผ่านทางรายการ

Continue Reading

รายการลูกทุ่ง life style

รายการลูกทุ่ง life style

ลูกทุ่ง life style ผลิตรายการโดย ปาพจน์ พันตาเอก เวลา 16.10-17.00 น. ลูกทุ่ง life style เป็นรายการเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และของหน่วยงานทั่วไปที่ขอรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ นำสาระความรู้จากบทความต่างๆมานำเสนอ สลับกับการเปิดเพลงไทยลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่

Continue Reading