Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Featured

Featured posts

1 min read

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมระบบ Google Form เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์, นายกิตติภณ ทุริวงษ์...

1 min read

        นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร และในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ พร้อมด้วยบุคลากรจากงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงาน หลังเดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ FM...

1 min read

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวน้างานผลิตสื่อ นางพัชรากร พัจนสุนทร นักจัดการงานทั่วไป นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์...

1 min read

สุมาลี สุวรรณกร นักคิด นักเขียน นักสื่อสารมวลชน เจ้าของนามปากกา “มาลี ร้อยสีพันใบ” ผู้จัดรายการ “ สโมสรหนอนหนังสือ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม   สุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการสโมสรหนอนหนังสือ นางสุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการ สโมสรหนอนหนังสือ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ เอ็ม 103  เมกะเฮิร์ซ  ซึ่งมีนามปากกาว่า มาลี ร้อยสีพันใบ ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม...

1 min read

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเสริมพลังมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์  เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียตริจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

1 min read

อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันในกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์...

1 min read

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์” ให้กับบุคลากรประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้ฟังใน “ยุค New Normal” และสอดคล้องกับนโยบาย “KKU Transformation” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น...