รายการ SAT AND SUN

รายการ SAT AND SUN

April 26, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ SAT AND SUN
ผลิตรายการโดย อาจารย์ บุปผา จันทร์เจริญ
เวลา 12.10 – 13.00 น.วันเสาร์ – อาทิตย์
รายการ SAT AND SUN เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤต ด้วยการนำเพลงสากลที่ยังเป็นที่นิยมมาเปิดในรายการและแปลให้ความหมายของเพลงสำหรับผู้ฟัง เสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษและ คำ-สำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ฟังได้ความรู้และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสาธารณะผ่านทางรายการ