รายการรวมใจสยาม

รายการรวมใจสยาม

April 27, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการรวมใจสยาม
ผลิตรายการโดย นุ่มนิ่ม นิมิตร ตราชู
เวลา 13.10 – 14.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมืองที่ดี  นำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแนวทางพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปวงชนชาวไทยได้เดินตามรอยของพระองค์ นำผู้แทนส่วนราชการ องค์กร และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และมีความประสงค์จะประขาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสาธารณะมาสัมภาษณ์สดในรายการ  พร้อมเพลงไทยสากลเปิดสลับในรายการ