รายการ KKU HAPPY MORE

รายการ KKU HAPPY MORE

April 28, 2016 Off By Udomchai Supanavong

รายการ KKU HAPPY MORE (ประเภทสารคดีสั้น)
ผลิตรายการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
เวลา 7.35 -7.45 (วันจันทร์ – ศุกร์)
รายการ KKU HAPPY MORE เป็นสารคดีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความผาสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหาร

รับฟังรายการ KKU Happy more ย้อนหลัง
ตอนที่ 1 การสื่อสารบุคลิกลักษณะ

ตอนที่ 2 ลูกน้องเพื่อนร่วมงานเป็นศิราณี

ตอนที่ 3 การปรับตัวกับพวกศิราณี

ตอนที่ 4 การปรับตัวกับพวกดารา

ตอนที่ 5 การปรับตัวกับพวกฤาษี

ตอนที่ 6 การปรับตัวกับพวกจอมยุทธ์

ตอนที่ 7 บุคลิกภาพ MiniMarker Extraversion

ตอนที่ 8 บุคลิกภาพ MiniMarker Neuroticism

ตอนที่ 9 บุคลิกภาพ MiniMarker Agreeableness

ตอนที่ 10 บุคลิกภาพ MiniMarker Consc Open

ตอนที่ 11 งานวิจัย แบบทดสอบแบบ Summary

ตอนที่ 12 การบริหารความขัดแย้ง ระดับ 1-3

ตอนที่ 13 การบริหารความขัดแย้ง ระดับ 4

ตอนที่ 14 การบริหารความขัดแย้ง ตอนจบ

ตอนที่ 15 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตอนที่ 16 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง ผศ.

ตอนที่ 17 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง รศ.

ตอนที่ 18 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง ศ.

ตอนที่ 19 ลำดับขั้นการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตอนที่ 20 การบริหารสมรรถนะองค์กร 1

ตอนที่ 21 การบริหารสมรรถนะองค์กร 2 หลัก 1

ตอนที่ 22 การบริหารสมรรถนะองค์กร 3 หลัก 2

ตอนที่ 23 การบริหารสมรรถนะองค์กร 4 ผลสัมฤทธิ์

ตอนที่ 24 การบริหารสมรรถนะองค์กร 5 บริการที่ดี

ตอนที่ 25 การบริหารสมรรถนะองค์กร 6 สั่งสมความเชี่ยวชาญ

ตอนที่ 26 การบริหารสมรรถนะองค์กร 7 การทำงานเป็นทีม

ตอนที่ 27 การบริหารสมรรถนะองค์กร 8 ยึดมั่นความถูกต้อง

ตอนที่ 28 compentency-Func-0
ตอนที่ 29 compentency-Func-1
ตอนที่ 30 compentency-Func-2
ตอนที่ 31 compentency-Func-3
ตอนที่ 32 compentency-Func-2.2-CT
ตอนที่ 33 compentency-Func-2.3-CO
ตอนที่ 34 compentency-Func-2.4-HPA
ตอนที่ 35 compentency-Func-2.5-INF
ตอนที่ 36 compentency-Func-2.6-CS
ตอนที่ 37 compentency-Func-2.7-IU
ตอนที่ 38 compentency-Func-2.8-OA
ตอนที่ 39 FuncCompetency9_Proact
ตอนที่ 40 FuncCompetency10_CO
ตอนที่ 41 FuncCompetency11_SCF
ตอนที่ 42 FuncCompetency12_FLX
ตอนที่ 43 FuncCompetency13_CI
ตอนที่ 44 FuncCompetency14_CI
ตอนที่ 45 FuncCompetency15_OC
ตอนที่ 46 FuncCompetency16_RB
ตอนที่ 47 – The7 Habit(1)
ตอนที่ 48 – The 7Habits(2)
ตอนที่ 49 – The 7 Habits(3)
ตอนที่ 50 – The 7(Habits4)
ตอนที่ 51 – The 7Habits(5)
ตอนที่ 52- The 7 Habits(6)
ตอนที่ 53 – The 7 Habits(7)
ตอนที่ 54 – The 7Habits(8)
ตอนที่ 55 – The 7Habits(9)
ตอนที่ 56 – The 7Habits(10)
ตอนที่ 57 – The 7Habits(11)
ตอนที่ 58 – The 7Habits(12)
ตอนที่ 59 – The 7Habits(13)
ตอนที่ 60 – The 7Habits(14)
ตอนที่ 61 – The 7Habits(15)
ตอนที่ 62 – The 7Habits(16)
ตอนที่ 63 – The 7Habits(17)
ตอนที่ 64 – HR rule 1
ตอนที่ 65 – HR rule 2
ตอนที่ 66 – HR rule 3
ตอนที่ 67 – HRbyVichai 1 ละครเอช.อาร์.พูดจาภาษาคน
ตอนที่ 68 – HRbyVichai 2 ละครเอช.อาร์.พูดจาภาษาคน
ตอนที่ 69 – HRbyVichai 3 ละครเอช.อาร์.พูดจาภาษาคน
ตอนที่ 70 – HRbyVichai 4 กลยุทธ์การสร้างภาพ1
ตอนที่ 71 – HRbyVichai 5 กลยุทธ์การสร้างภาพ2
ตอนที่ 72 – HRbyVichai 8 กลยุทธ์การสร้างภาพ2
ตอนที่ 73 – HRbyVichai 9 กลยุทธ์การสร้างภาพ2
ตอนที่ 74 – HRbyVichai 10 กลยุทธ์การสร้างภาพ2
ตอนที่ 75 – HRbyVichai 11 ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง
ตอนที่ 76 – HRbyVichai 12 ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง2
ตอนที่ 77 – HRbyVichai 12 ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง3
ตอนที่ 78 – HRbyVichai 12 ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง4
ตอนที่ 79 – HRbyVichai 13 ความเชื่อจากการรับรู้1
ตอนที่ 80 – HRbyJiraprapa6
ตอนที่ 81 – HRbyJiraprapa7
ตอนที่ 82 – HRbyJiraprapa8