รายการ KKU HAPPY MORE

kku happy mor

รายการ KKU HAPPY MORE (ประเภทสารคดีสั้น)
ผลิตรายการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
เวลา 7.35 -7.45 (วันจันทร์ – ศุกร์)
รายการ KKU HAPPY MORE เป็นสารคดีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความผาสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหาร

รับฟังรายการ KKU Happy more ย้อนหลัง
ตอนที่ 1 การสื่อสารบุคลิกลักษณะ

ตอนที่ 2 ลูกน้องเพื่อนร่วมงานเป็นศิราณี

ตอนที่ 3 การปรับตัวกับพวกศิราณี

ตอนที่ 4 การปรับตัวกับพวกดารา

ตอนที่ 5 การปรับตัวกับพวกฤาษี

ตอนที่ 6 การปรับตัวกับพวกจอมยุทธ์

ตอนที่ 7 บุคลิกภาพ MiniMarker Extraversion

ตอนที่ 8 บุคลิกภาพ MiniMarker Neuroticism

ตอนที่ 9 บุคลิกภาพ MiniMarker Agreeableness

ตอนที่ 10 บุคลิกภาพ MiniMarker Consc Open

ตอนที่ 11 งานวิจัย แบบทดสอบแบบ Summary

ตอนที่ 12 การบริหารความขัดแย้ง ระดับ 1-3

ตอนที่ 13 การบริหารความขัดแย้ง ระดับ 4

ตอนที่ 14 การบริหารความขัดแย้ง ตอนจบ

ตอนที่ 15 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตอนที่ 16 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง ผศ.

ตอนที่ 17 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง รศ.

ตอนที่ 18 การพิจารณาผู้ขอตำแหน่ง ศ.

ตอนที่ 19 ลำดับขั้นการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตอนที่ 20 การบริหารสมรรถนะองค์กร 1

ตอนที่ 21 การบริหารสมรรถนะองค์กร 2 หลัก 1

ตอนที่ 22 การบริหารสมรรถนะองค์กร 3 หลัก 2

ตอนที่ 23 การบริหารสมรรถนะองค์กร 4 ผลสัมฤทธิ์

ตอนที่ 24 การบริหารสมรรถนะองค์กร 5 บริการที่ดี

ตอนที่ 25 การบริหารสมรรถนะองค์กร 6 สั่งสมความเชี่ยวชาญ

ตอนที่ 26 การบริหารสมรรถนะองค์กร 7 การทำงานเป็นทีม

ตอนที่ 27 การบริหารสมรรถนะองค์กร 8 ยึดมั่นความถูกต้อง

Comments

comments