Tue. Aug 4th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายตรงจากสถาบัน

1 min read

รายการสายตรงจากสถาบัน คุยกับภาสกร หรือบ่าวย่อ กรรมชุมชนบ้านเลขที่ 37 กรมทางหลวงขอนแก่น ประเด็นเรื่อง การดูแลสุภาพ