Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทปรายการวิทยุ

1 min read

วันนี้ 16-8-61 ขอบคุณแม่สม บุดดาน้อย ประธานชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 วันนี้มาคุยเรื่องรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เรื่องการจัดการร้านประชารัฐ โครงการประชานิยมการฝึกอาชีพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน

1 min read

วันนี้ (9-8-61) ขอขอบคุณ อาจารย์กาญจนา พันธะลา จากโรงเรียนสีหราชเดโชชัย วันนี้อาจารย์มาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันแม่ ของโรงเรียน และการนำผลงานแป้งกล้วยนำหว้าไปประะกวดผลงานวิชาการระดับประเทศ คะ

1 min read

วันนี้ 7-8-61 ขอขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา วันนี้มาร่วมรายการโดยนำเรื่องเปลี่ยนขยะเป็นทองคำและทำบุญของชุมชนศรีจันทร์พัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น มาบอกเล่าในรายการ คะ

1 min read

รอบรั้ว มข. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พ.ศ. 2561 เวลา10.10 – 11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มข. ดำเนินรายการโดย เบญจมาภรณ์ มามุข พบกับประเด็น...