Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการของเรา

บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz)

1.ประเภทบริการเผยแพร่
1.1 บริการเผยแพร่ข่าวเอกสาร
การขอรับบริการการเผยแพร่ข่าว จะได้รับบริการนำข่าวที่ส่งมาอ่านออกอากาศในรายการประจำของทางสถานีที่มีนักจัดรายการหลักประจำอยู่ดังนี้

  • รายการวิทยุรอบรั้วกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลาออกอากาศ 10.10 – 11.00 น. ผู้รับผิดชอบ นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
  • รายการวิทยุสายตรงจากสถาบัน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลาออกอากาศ 10.10 – 11.00 น. ผู้รับผิดชอบ นาย บรรจง เศษวิสัย
  • รายการข่าวสถาบัน ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลาออกอากาศ ช่วงเช้า 8.02 น. และ 9.00 น. ช่วงเย็น 17.00 น. และ 18.02 น. ผู้รับผิดชอบ นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์
  • รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลาออกอากาศ 12.00 – 13.00 น. ผู้รับผิดชอบ นาง เบญจมาภรณ์ มามุข
  • รายการลูกทุ่งlifestyle ทุกวันเสร์ และวันอาทิตย์ เวลาออกอากาศ 16.10 – 17.00 น. ผู้รับผิดชอบ นาย ปาพจน์ พันตาเอก
  • รายการเพลงหวานวันวาน  ทุกวันเสร์ และวันอาทิตย์ เวลาออกอากาศ 14.10 – 15.00 น. ผู้รับผิดชอบ นาย สุริยา ลีพรหมมา

ขั้นตอนการขอรับริการ
1. ส่งเนื้อหาข่าวสารมายัง กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร(ส่วนกองสื่อสารฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 หรือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกัลปฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
2. บันทึกขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวมายัง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
3. ลักษณะข่าววิทยุ เป็นข่าวที่ถูกเรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาที่ผู้ประสงค์จะขอรับบริการต้องการ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ต่อ 1 ข่าว โดยสามารถส่งหลายข่าวได้ในครั้งเดียวกัน

1.2 บริการเผยแพร่สปอต
การขอรับบริการสปอตเพื่อกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะจะได้รับการเผยแพร่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือหลายช่วงเวลาตามปริมาณการขอรับบริการสปอตในช่วงเวลานั้นๆ โดยเวลาหลักของการเผยแพร่มีดังต่อไปนี้
6.00/ 6.25 /7.30 /8.05 /9.05/ 10.05/ 11.05/ 13.05/ 14.05/ 15.05/ 16.05/ 17.05/ 18.05/ 19.30 20.05 น.

ขั้นตอนการขอรับริการ
1. ส่งไฟล์เสียงสปอต(mp3) ในรูปแบบซีดี มายัง กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร(ส่วนกองสื่อสารฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 หรือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกัลปฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
2. บันทึกขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สปอตวิทยุมายัง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
3. ลักษณะสปอตวิทยุ เป็นสปอตที่มีการผลิตได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพการบันทึกและการอ่านบทที่ถูกต้อง โดยบริการ เผยแพร่กิจกรรม เชิญชวนรณรงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยส่งเป็นซีดีไฟล์ MP 3 ความยาวสปอตไม่เกิน 40 วินาที

2. ประเภทบริการผลิตสื่อและการจัดสรรเวลารายการ
2.1 บริการผลิตสปอตวิทยุ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการผลิตสปอตเพื่อการเผยแพร่ภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการส่งยังสื่อมวลชนอื่นๆสำหรับกิจกรรมกลางของสถาบันเป็นหลัก และสปอตอื่นๆตามนโยบาย  โดยในส่วนของคณะหน่วยงานจะมีบริการการผลิตสปอตแบบมีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตเพื่อให้สปอตที่ได้รับการเผยแพร่มีความหลากหลายและทันต่อการขอรับบริการ โดยจะให้ผู้ขอรับบริการได้มีส่วนในการอ่านบทสปอตของหน่วยงานตนเอง ภายใต้การสนับสนุนบริการห้องบันทึกเสียงและผู้ควบคุมเสียง ตัดต่อสปอตให้จากพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการขอรับริการ
1. บันทึกขอความอนุเคราะห์ในการผลิตสปอตวิทยุมายัง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
2. ติดต่อผู้ปฏิบัติงานในการขอรับการนัดหมายเข้าผลิตสปอตวิทยุ โทร 043-202204 (กองสื่อสารองค์กร) ภายใน 40162
3. กรอกแบบการเข้ารับบริการ(แบบ001)และเข้าผลิตสปอตวิทยุที่ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 บริการจัดสรรเวลารายการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่รายการวิทยุ ด้วยการจัดสรรเวลาให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กรที่ไม่มีมีการโฆษณาทางธุรกิจและบริการใดๆตามเงื่อนไขและข้อตกลง โดยสถานีวิทยุจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณเวลาและช่วงเวลา ที่ผู้ผลิตรายการจะสามารถมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการสามารถเสนอรายการด้วยการบันทึกรายการล่วงหน้าจากห้องบันทึกเสียงของสถานีฯ

ขั้นตอนการขอรับริการ
1. บันทึกขอความอนุเคราะห์ในการรับการจัดสรรเวลารายการวิทยุ มายัง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
2. เมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติแล้วจะเชิญผู้ขอรับบริการร่วมประชุมหารือรูปแบบการดำเนินรายการ
3. กรอกแบบการเข้ารับบริการ(แบบ002) และข้อตกลงหลักการ
4. ผลิตรายการสด บันทึกรายการ เผยแพร่ออกอากาศ

3.ประเภทบริการสนับสนุนภารกิจ
3.1 บริการห้องบันทึกเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีห้องบันทึกเสียง และพนักงาน(เฉพาะการควบคุมเสียง) ไว้คอยบริการงานด้านการบันทึกเสียง ให้กับนักจัดรายการในสถานี คณะหน่วยงานเพื่อการทำสื่อวีดิทัศน์ สปอตเปิดงาน และอื่นๆ ทั้งนี้การอ่านบทเป็นการดำเนินงานเองของผู้รับบริการซึ่งทางสถานีฯไม่ได้มีบริการรองรับในส่วนนี้

ขั้นตอนการขอรับริการ
1. ติดต่อผู้ปฏิบัติงานในการขอรับการนัดหมายเข้าใช้ห้องบันทึกเสียง โทร 043-202204 (กองสื่อสารองค์กร) ภายใน 40162
2. กรอกแบบการเข้ารับบริการ(แบบ001)

ติดต่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-342050
ติดต่อ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202204