Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สปอตสร้างสรรค์ มข.

สปอตสร้างสรรค์ มข.
01 – ชุดโควิด-19 จำนวน 8 ชุด
02 – ชุดความรู้สู้โควิด จำนวน 20 ชุด
03 – การเลือกดูสัตว์เลี้ยง

04-สปอตรณรงค์ ปี 65 จำนวน 16 ชุด

05-มข.รณรงค์อุบัติเหตุ ปี 65 จำนวน 4 ชุด

06-มข.รณรงค์โรคซึมเศร้า จำนวน 1 ชุด

07-มข.รณรงค์ใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี จำนวน 1 ชุด

08-มข.รณรงค์เยาวไม่โกง จำนวน 1 ชุด

09-มข.รณรงค์ป้องกันโควิด-19 จำนวน 1 ชุด

10-มข.รณรงค์แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม จำนวน 1ชุด

11-มข.รณรงค์ไม่ Bully จำนวน 1 ชุด

12-มข.รณรงค์ไม่นอนดึกโทษเยอะ จำนวน 1 ชุด

13-มข.รณรงค์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชุด

14-มข.ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน 1ชุด

15-มข.รณรงค์ออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด

16-มข.รณรงค์การออม จำนวน 1 ชุด