Tue. Jun 22nd, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวโครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดึงสถานศึกษาเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ทุกภาคของประเทศ ร่วมโครงการฯ