Wed. Nov 30th, 2022

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Uncategorized

1 min read

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจัดผังรายการวิทยุ ประจำปี 2566 โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ กองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเปิดตัวสถานีวิทยุ 666 Radio Station ต.ในเมือง...

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน...

1 min read

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย  ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) พร้อมด้วย ท่านสมศักดิ์ สกุลคำ รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางบุญกอง...