Mon. Sep 27th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก…ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%