Mon. Sep 27th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลง