Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565 เตรียมแผนการดูแลบุคลากรนักศึกษาในการระบาดรอบที่ 5