Wed. Oct 5th, 2022

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Good life good time @KKU EP 21 : ทำการบ้านอย่างไร ให้มีลูกได้ง่ายขึ้น ท่วงท่าในการมีเพศสัมพันธ์มีส่วนช่วยจริง หรือไม่

ทำการบ้านอย่างไร ให้มีลูกได้ง่ายขึ้น ท่วงท่าในการมีเพศสัมพันธ์มีส่วนช่วยจริงหรือไม่

———————————————

ติดตาม Good Life Good Time @KKU ในช่องทางต่างๆ

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6-bbtSUzRDc

Facebook: https://www.facebook.com/KKURadioFM103