Thu. Mar 23rd, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อการกุศลของโรงเรียนศึกษาคนตาบอด