Sun. Dec 3rd, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานการณ์การขับเคลื่อนให้โควิดเป็นโรคประจำท้องถิ่น