Thu. Feb 22nd, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานการณ์บ้านเมืองและนวัตกรรมเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในน้ำระบบน้ำหมุนเวียนได้ผลดี