Tue. Feb 7th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

EP.12 หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำ ป้องกันมะเร็งและความดัน