Mon. Jan 30th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม