Mon. Jan 30th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Good Life Good Time @KKU EP32 : 8 แนวทางการพัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน