Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการ 60 ปี มข. การสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการ 60 ปี มข. การสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ได้ถ่ายทอดสด รายการ 60 ปี มข. การสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเรื่องของความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การก่อตั้งจนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม และเพื่อเผยแพร่ถึงชื่อเสียงเกียรติยศในวาระ 60 ปีของมหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง และ มีนางสาวแพรวพรรณ แก่นสันเทียะ นักศึกษาฝึกงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาดำเนินรายการร่วมด้วย ซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.10-11.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. และ Live สดผ่านทาง Facebook KKU Radio F.M.103 MHz สามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/KKURadioFM103/videos และ https://radio.kku.ac.th/ โดยวันนี้ได้ออกอากาศเป็นตอนแรก กับตอนที่มีชื่อว่า “เคเคยู วอลเลย์บอล อคาเดมี” โครงการสร้างนักตบเลือดอีสานสู่ระดับสากล ที่ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มาร่วมพูดคุยในหัวข้อข้างต้น

โดยรศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช ได้กล่าวถึงเกียรติยศของการเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่หลากหลาย ทั้งด้านความรู้และวัฒนธรรม ที่ว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาท่ามกลางความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม เป็นแหล่งที่บ่มเพาะและสร้างคนให้เข้าใจในการอยู่รวมกัน และเป็นนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรกของถาคอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมให้คาดหวัง จึงเห็นถึงการอุทิศเพื่อสังคม ทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้ทำเพื่อสังคม ชุมชน ตลอดไปจนถึงระดับสากล ดังนั้นจึงทำให้คนในมหาวิทยาลัยต้องใช้ศักยภาพตัวเองสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย และในวาระครบรอบ60 มข. ถือว่าเป็นความภูมิใจ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและตัวนักศึกษา ที่สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพไปสนับสนุนสังคม

ประเด็น ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เผยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ได้แสดงบทบาทในเรื่องของกีฬาอย่างชัดเจนมากนัก ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ยังไม่ถึงระดับชาติหรือนานาชาติ จึงได้กลับมาพิจารณาถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องลุกขึ้นมาแสดงบทบาทความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาคนในด้านการกีฬา และในปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่อยู่ในกระแสและได้รับความนิยม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึง เห็นว่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬามี่มีโอกาสสูง เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทด ต้องใช้การฝึกฝน รวมไปถึงการเล่นเป็นทีม และสิ่งที่สำคัญ เป็นโครงการที่จัดตั้งตามดำริของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และท่านอธิการบดีที่ได้เล็งเห็นถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDG Sustainable Development Goals) ในเรื่องของ ความเท่าเทียมของเพศ (Gender Equality) ซึ่งที่ผ่านมากีฬาที่ผู้หญิงเล่นได้จะมีน้อยกว่ากีฬาสำหรับผู้ชาย จึงต้องสนับสนุน พัฒนาและสร้างศักยภาพของผู้หญิงให้แข็งแกร่ง โดยไม่มีข้อแตกต่างทางเพศและส่งเสริมบทบาทศักยภาพของผู้หญิงไทยให้ก้าวขึ้นสู่มืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอลจึงเป็นกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีแห่งการสถาปณามหาวิทยาลัย

ซึ่งกระบวนการดำเนินงานของโครงการ KKU VOLLEYBALL ACADEMY เป็นเหมือนศูนย์ฝึกนักกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งการที่จะเป็นศูนย์ฝึกได้ต้องมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดหาสถานที่ฝึกซ้อม ทีมผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อม นักกีฬา และผู้สนับสนุน ซึ่งได้บริษัท เอไอเอ  ร่วมจับมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาร่วมกัน เมื่อได้ครบองค์ประกอบแล้วจึงเริ่มดำเนินงานเป็นศูนย์ฝึก และต้องการดำเนินการพัฒนาให้เป็นสโมสรต่อไป โดยมีความคาดหวังของโครงการ KKU VOLLEYBALL ACADEMY คือการให้โอกาสสร้างและบ่มเพาะศักยภาพของเด็ก ๆ ให้แข็งแกร่งผ่านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อไปสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต

ในช่วงที่ 2 ได้พูดถึงพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุน เคเคยูวอลเลย์บอล อะคาเดมี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ การแข่งขันวอลเลย์บอล KKU WOMEN’S VOLLEYBALL CHALLENGE 2023 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพูดถึงช่องทางของโครงการ หากโรงเรียนที่สนใจหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก KKU VOLLEYBALL ACADEMY สามารถติดต่อผ่านช่องทาง เพจ KKU Volleyball Academy โดยตรง