Mon. Jun 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Radio News

1 min read

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท อสมท. จำกัด...

1 min read

นักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร...

1 min read

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม การ “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการาบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่...

1 min read

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...