Sun. Sep 20th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศการลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนและเครือข่ายชุมชน

ออกอากาศวันที่ 9 และ 11 มิถุนายน  2563