Tue. Aug 4th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาวไหมให้ได้เส้นไหมตามมาตรฐานสากล”

ออกอากาศวันที่  15  กรกฎาคม  2563