Tue. Aug 4th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ จัดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2560

ออกอากาศวันที่  20  กรกฎาคม  2563