Tue. Aug 4th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมาภิบาล การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน