Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมวิทยุ fm.103 มข.สะท้อนปัญหาและการพัฒนาสถานีวิทยุ ตอบโจทย์องค์กรและผู้ฟัง ในสภาวะ “Media Disruption”

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวน้างานผลิตสื่อ นางพัชรากร พัจนสุนทร นักจัดการงานทั่วไป นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ นายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ นายปาพจน์ พันตาเอก พนักงานเทคนิค นายกิตติภณ ทุริวงษ์ พนักงานเทคนิค และนายสุริยา ลีพรหมมา พนักงานเทคนิค ร่วมประชุมการนำเสนอผลงานเชิงพัฒนาจากการสำรวจความคิดเห็นโดยผู้ปฏิบัติงานประจำรอบการประเมินประจำปี 64 ก่อนนำเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ต่อผู้บริหารและนำไปสู่แผนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า จากการสะท้อนความคิดเห็นในปัญหาและแนวทางการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายรายการและฝ่ายเทคนิค หลังจากได้ร่วมกันจัดทำงานผลงานเชิงพัฒนาในหัวข้อการวิเคราะห์ปัญหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHZ.นำโดยนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงานพบว่าส่วนใหญ่ คือการขาดแคลนด้านอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนขาดการพัฒนาสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจท่ามกลางสถานการณ์ “Media Disrupion” จึงจะนำผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาส่งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับทราบต่อไป

ขณะที่ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้มอบคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คที่ใช้งานประจำ ให้กับพนักงานเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้สำหรับปรับเปลี่ยนตัวที่ชำรุดไปพลางก่อน  หลังทราบว่าที่สถานีวิทยุมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้ว และจะพยายามจัดหาเครื่องใหม่นำมาทดแทนอีกครั้ง นอกจากนี้ยังคงพยายามเดินหน้าการสร้างเครือข่ายวิทยุ และการออกไปให้บริการวิชาการกับประชาชน ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ “KKU CSV” ตามที่เคยจัดมาแล้ว พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป้นจำนวนมาก