Thu. Jul 18th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

วันที่ 30 มีนาคม 2567 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio F.M.103 MHz. สังกัดกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญครอบรอบ 50 ปี  โดยมีอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวสุนิภา...

1 min read

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรายการวิทยุ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมี นายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   อาจารย์ณัฐสมล ...

1 min read

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วย น.ส.ภัคนิจ งามเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ ม.ก. นางณคพร แย้มศรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น และนางพิมลลักษณ์ ศรีหนา...

1 min read

วันนี้ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คุณปริชัย ตัวแทนวิทยุ VOAในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสถานีโดยปัจจุบันสถานีได้นำรายการของ VOA มาออกอากาศ คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA มาออกอากาศในช่วงเวลา 07.05-07.30...

1 min read

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียง มข. F.M.103 MHz. กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “YOUTH DAY 2023” โดยเครือข่ายอาสาสมัครศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น...

1 min read

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท อสมท. จำกัด...

1 min read

นักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร...

1 min read

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม การ “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการาบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่...

1 min read

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจัดผังรายการวิทยุ ประจำปี 2566 โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...