Wed. Sep 27th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท อสมท. จำกัด...

1 min read

นักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร...

1 min read

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม การ “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการาบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่...

1 min read

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจัดผังรายการวิทยุ ประจำปี 2566 โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ กองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเปิดตัวสถานีวิทยุ 666 Radio Station ต.ในเมือง...

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน...

1 min read

วันอังคาร ที่ 7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายนอก) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน...

1 min read

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย  ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) พร้อมด้วย ท่านสมศักดิ์ สกุลคำ รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางบุญกอง...