Thu. Feb 22nd, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับการจัดโครงการความรู้สู่ชุมชน 

รายการรอบรั้ว มข.
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ออกอากาศเวลา 10.10 – 11.00 น. เอฟ.เอ็ม 103 มข.
ดำเนินรายการโดย เบญจมาภรณ์ มามุข

พบกันในประเด็น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับการจัดโครงการความรู้สู่ชุมชน
พร้อมแขกรับเชิญมาแบบอัดแน่นในรายการ(แบบอบอุ่นๆ)

1.ว่าที่ ร.ต. เจษฎา สีดาเคน อาจารย์ประจำหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดขอนแก่น
2.นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นการ (อาจารย์ประจำหน่วยการเรียนทางไกล)
3.คุณอลิส เลถิ (ผู้แทนขุมชน)
4.นางสาวเนตรนภา น้อยปักษา (นักศึกษา)

🍒🍒สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คืออะไร / มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง?
🍊🍊มีการจัดหลักสูตร และระบบการเรียนการสอนอย่างไร ?
แล้วสถาบันแห่งนี้เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย