Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล

        นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร และในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ พร้อมด้วยบุคลากรจากงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงาน หลังเดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ FM 103 MHz. เพื่อขอความร่วมมือเป็นโครงข่ายทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564ที่ผ่านมา

        นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เปิดเผยว่า จากการที่สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ได้ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB + ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง โดยมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและเสียงวิทยุระบบดิจิทัล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการประสานงานขอความร่วมมือกับสถานีวิทยุคลื่นหลักในส่วนภูมิภาคต่างๆ ให้มีสถานีรับส่ง หรือ 1 โครงข่าย 1 สถานี เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องส่ง หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง  ก่อนมีการทดลองจัดส่งรายการเพื่อทดลองออกอากาศ และเห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่  FM 103 Mhz. เป็นสถานีวิทยุที่มีศักยภาพและเป็นคลื่นหลัก มีรายการที่หลากหลาย มีกลุ่มผู้ฟังจำนวนมาก ประกอบกับมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของ สำนักงาน กสทช.จึงเดินทางมาขอความร่วมมือเพื่อร่วมเป็นสถานีโครงข่ายทดลองออกอากาศในระบบดิจิตัล ตอบสนองการรับฟังและเกิดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชน และประเทศชาติ

เฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
เฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

        ขณะที่ นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า พร้อมที่จะเดินหน้าร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อทดลองอออากาศทั้งภาพและเสียงในระบบดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็นการทดลองการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และระบบเชื่อมโยงสัญญาณทั้งระบบ โดยมุ่งหวังว่าความรู้ที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตัล และการใช้โครงข่าย เพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการการใช้งานของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายชุมพร พารา
ชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น