Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรวิทยุ มข. อบรมระบบ Google Form พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมระบบ Google Form เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์, นายกิตติภณ ทุริวงษ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค, นายปาพจน์ พันตาเอก เจ้าหน้าที่เทคนิค, นายสุริยา ลีพรมมา เจ้าหน้าที่เทคนิค, และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ  โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าของโครงการอบรมฯ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพฤติกรรมการรับรู้เนื้อหาข่าวสาร หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการจัดการสถานี เช่น การสำรวจข้อมูลผลการรับฟังของกลุ่มผู้ฟัง การขอใช้บริการห้องบันทึกเสียงของสถานี ผ่านระบบ Google Form เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ฟัง และผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอีกด้วย

ขณะที่ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า  “Google Form” มีประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อวัดสมรรถนะตามความเหมาะสมในบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในกลยุทธ์ที่ 2 คือการยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะด้าน (Digital Literacy and Skills) หรือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการทำงานที่เป็นเครือข่าย (Networking)