Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลานจอดรถอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี NB-IOT (Narrow  Band IOT) จากโครงการความร่วมมือด้านสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ระหว่าง มข และ AIS โดยได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด ได้ทดลองและพัฒนาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถที่จำกัด ให้สามารถรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy)  และกระจายสัญญาณได้กว้างกว่า โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่นและสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี การใช้พื้นที่ลานจอดได้ผ่านเวบไซต์ ทำให้ทราบพิกัดจุดจอดรถที่ให้บริการ จำนวนที่จอดรถที่มีสถานะว่าง ด้วยสัญลักษณ์สีเขียวคือว่าง และ สีแดงคือ ไม่ว่าง ซึ่งกำลังมีการต่อยอดการพัฒนาให้สามารถจองล่วงหน้าพื้นที่จอดได้ด้วยในอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำร่องในระยะที่ 1 ณ ลานจอดรถ 3 หน่วยงานได้แก่
         1. ลานจอดรถอาคารสิริคุณากร (อาคารสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 8 ช่อง
         2. ลานจอดรถอาคารสำนักหอสมุด จำนวน 15 ช่อง
         3. ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 ช่อง