Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ปี “แห่งการดำเนินบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.103 MHz. ในการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการนำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้จากคณะ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เผยแพร่สู่สาธารณชน

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม และวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ผ่านทางคลื่นความถี่  F.M.103 MHz. รวมถึงช่องทางวิทยุออนไลน์  radio.kku.ac.th  Tunein  และ Facebook Live ที่ Fanpage KKU Radio F.M. 103 MHz. โดยมี นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานผลิตสื่อ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน และทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย ร่วมกับ นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และ นาย บรรจง เศษวิสัย พนักงานวิทยุ ภายใต้การควบคุมดูแลออกอากาศโดย นาย กิตติภณ ทุริวงษ์ เจ้าหน้าที่เทคนิค และ นาย ปาพจน์ พันตาเอก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  โดยเฉพาะปีนี้เข้าสู่ปีที่ 20 สำหรับบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารและบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียงมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 

นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.103 Mhz มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้ริเริ่มมาจาก รองศาสตราจารย์ บุญศรี ปราบณศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุในสมัยนั้น มีดำริว่า ต้องการให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตนเองจึงได้ดำเนินการเขียนบทในการรายงานโดยการรวบรวมข้อมูลของแต่ละคณะ และลำดับขั้นตอนในการถ่ายทอดเสียง (สคริป) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในสมัยนั้น ใช้วิธีการที่เรียกได้ว่า ‘เป็นการสืบเสาะ’ หาข้อมูลจากคณะต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้ ทั้งช่องทางเว็บไซต์ของคณะ ที่ไม่ได้มีความทันสมัยและเนื้อหามากมากมายเหมือนในปัจจุบัน รวมไปถึงการขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ให้ส่งข้อมูลมาให้สถานีวิทยุ ซึ่งการดำเนินการถ่ายทอดเสียงที่เริ่มแรกเมื่อปี 2544 ได้มีการวางทีมงานถ่ายทอดเสียงไว้ 2 ชุด โดย ชุดที่ 1 ผู้ดำเนินรายการพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำการที่ศูนย์ประชุม ฯ ซึ่งต้องนำอุปกรณ์การถ่ายทอดทั้งหมดลงไปติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ประชุม ฯ  ส่วนชุดที่ 2  ผู้ดำเนินรายการและช่างเทคนิคประจำการที่ห้องส่งสถานีวิทยุ ฯ นอกจากนั้นยังมีผู้สื่อข่าวภาคสนามที่จะต้องลงพื้นที่รายงานเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว พร้อมการสัมภาษณ์บัณฑิต ญาติบัณฑิต และรายงานสภาพการจราจร ให้ผู้ฟังรายการรับทราบจนเสร็จสิ้นพิธี  จนกระทั่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมงานในการขนอุปกรณ์ไปติดตั้งยังจุดถ่ายทอด จึงทำให้ประมาณปี 2558 เป็นต้นมา การถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงดำเนินการอยู่ที่สถานีวิทยุเพียงจุดเดียวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่อยากเห็นสถานีวิทยุ F.M. 103 MHz. เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในด้านการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และบริการออกสู่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จนทำให้สถานีวิทยุ ฯ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางก็คือ เฟซบุ๊ก ในการเผยแพร่รายการต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง อีกช่องทาง อันเป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านทางสมาร์ทโฟน ทำให้ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชม รับฟัง บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้หลายช่องทาง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบญจมาภรณ์ มามุข หน.งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มข.

 

ขณะที่นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำหรับการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเดินหน้าพัฒนาในส่วนของเทคนิคการแพร่ภาพทางออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอกราฟิกต่าง ๆ ให้ทันสมัย ดูเป็นมืออาชีพ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคกรให้มีความชำนาญ สามารถผสมผสานและปรับเปลี่ยนเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และในส่วนของเนื้อหาจะมีการนำเสนอข้อมูลที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ ของแต่ละคณะและสาขาให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากขึ้นเช่นกัน  โดยทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับสารของผู้ชม ผู้ฟัง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้ว่าในยุคปัจจุบันประชาชนมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น สถานีวิทยุยังคงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเฉพาะตัว รวมไปถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและเพิ่มช่องทางออนไลน์ตามยุคสมัย จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้สถานีวิทยุยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ฟังเสมอมา โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 Mhz จะยังคงยืนหยัดและยึดมั่นในการทำงานบริการเพื่อสังคมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันสอดคล้องกับคำขวัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz  ที่ว่า สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนผู้ฟังต่อไป

 

ชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข.

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ F.M.103 MHz. ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2517 นับจนถึงปัจจุบัน 17 ธันวาคม 2564 ครบรอบ 47 ปี ปัจจุบันสถานี ฯ มีสถานภาพเป็นผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1  ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬา สุขภาพอนามัยและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอื่นๆ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีการหารายได้ 100 % ทำให้สามารถเผยแพร่ข่าวสาร สาระ ความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ประชาชนได้อย่างเต็มที่

 

ข่าว /ภาพ : มัลลิกา นาคเล็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียบเรียง : ชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เรียบเรียง : บรรจง เศษวิสัย พนักงานวิทยุ