Wed. Oct 5th, 2022

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565