Wed. Oct 5th, 2022

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอประชุมอำเภอภูผาม่านจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย