Sat. Jun 10th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุ มข.ประชุมจัดผังรายการประจำปี 2566 ปักหมุดการเป็นสื่อให้บริการสาธารณะ

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจัดผังรายการวิทยุ ประจำปี 2566 โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมบรรยายถึงความสำคัญการบริหารจัดการผังรายการ และ นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ และที่ปรึกษางานวิทยุ บรรยายถึงประเภทรายการที่ผลิตตามข้อระเบียบของ กสทช.  รวมถึง นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ ได้รายงานสถิติการจัดรายการในภาพรวมของสถานีวิทยุในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กว่า 48 ปีแล้ว ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระความบันเทิง บริการให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและเขตพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสู่การเชื่อมโยงการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานีวิทยุซึ่งปัจจุบันการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีการหารายได้ 100 % งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด ได้จากงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการผลิตรายการต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงต้องขอบคุณเครือข่ายนักจัดรายการทุกคน ที่สละเวลานำความรู้ความเชี่ยวชาญ มาร่วมผลิตรายการอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่มีค่าตอบแทน จึงพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ เพื่อนำเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ไปศึกษาดูงานสถานีวิทยุที่เป็นต้นแบบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความแน้นแฟ้นมากขึ้น และงบประมาณด้านการปรับปรุงสถานีวิทยุ เช่นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ขณะที่ นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กําหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับใบอนุญาต ต้องยื่นยืนยันผังรายการประจําปี 2566 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้ ประกอบกับ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนในการปรับเวลาการออกอากาศใหม่ คือระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังในยุคปัจจุบัน และพัฒนาการผลิตรายการ ระบบงานของสถานีให้คุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายนักจัดรายการ เพื่อยืนยันการร่วมผลิตรายการวิทยุให้เป็นสถานีความรู้ ข่าวสาร ให้บริการสาธารณะอย่างแท้จริง

ข่าว/ภาพ บรรจง เศษวิสัย