Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM.103 MHz.  และ เครือข่ายนักจัดรายการ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) กว่า 20 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน  ชั้น อาคารแก่นกาลพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นวันที่ 2 อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านนักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz.  ประจำปีงบประมาณ 2565  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมกับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักจัดรายการวิทยุทั้งเครือข่ายนักจัดรายการภายในและภายนอก  และ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ สนองตอบต่อยุทธศาสตร์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางเบญจมาภรณ์ มามุข หน.งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร 

นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการ (หน่วยงานภายใน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่ร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. มาเป็นเวลาหลายปี เสียสละเวลามาจัดรายการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความร่วมมือกับสถานีในกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ กำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อ การกำหนดทิศทางการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุอยากให้สถานีส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพในด้านใด  และ การนำเสนอแผนปฏิบัติการตามคำแนะนำของเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป”หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าว

นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร 

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และ ได้สร้างสรรค์รายการผ่านสถานีวิทยุแห่งนี้มาโดยตลอด กิจกรรมของเราจัด 2 วัน โดยในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เป็นการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก และ ในวันนี้เป็นเครือข่ายที่สำคัญที่สุด เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเผยแพร่ สร้างคุณค่าต่อสาธารณะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2517 มีอายุ 48 ปี โดยได้เปลี่ยนจากหน่วยงานในกำกับ มาเป็น หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ประกอบการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตประเภทการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 ซึ่งให้แก่สถานีที่ดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมความรู้ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม การเกษตร กีฬา สุขภาพอนามัยและ การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยสถานีของเราดำเนินกิจการโดยไม่แสวงหารายได้มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งการที่เราจะได้รับใบอนุญาต แต่ละปีเราจะต้องมีรายการที่เป็นสาระความรู้ 70% ขึ้นไป อีก 30% เป็นความบันเทิง

ปัจจุบันสื่อหลักต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากการเติบโตของเทคโนโลยีสื่อ ไม่ว่าจะเป็น สื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทุกท่านคงจะได้เห็นว่าสื่อหลักอย่าง สถานีโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือ ปรับรูปแบบรายการของผู้ผลิต เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของเรา คือ เราเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในเรื่องของการทำงานเพื่อสาธารณะ ประกอบกับ งบประมาณในการขับเคลื่อนสถานีวิทยุแห่งนี้เราใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 100% ซึ่งมาจากภาษีประชาชน เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานให้คุ้มค่า ดีที่สุด และ เข้าถึงมากที่สุด  โดยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้ว เช่น

1.การปรับตัวในการสตรีมเสียงโดยออกอากาศไปพร้อมกับระบบกระจายเสียง

2.มีการออกอากาศผ่านทาง facebook live สำหรับท่านที่มาจัดรายการสดมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา สามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้

3.มีการสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ ในขณะนี้มี 5 สถานี ซึ่งเรามีการส่งผลิต spot สั้นๆที่เป็นสาระความรู้ และส่งให้สถานีเครือข่ายเหล่านั้นออกอากาศ

4.มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนมาจัดรายการที่สถานีวิทยุทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังมีการนำปราชญ์ชาวบ้านมาจัดรายการในสถานีวิทยุของเราด้วย

5.มีการพัฒนาบุคลากรของเราให้สอดคล้องกับการผลิตสื่อยุคใหม่ เช่น การทำกราฟฟิก video

นอกจากนี้ในอนาคตเรามีโครงการว่าจะทำห้อง podcast อย่างจริงจัง และ ต้องการขยายเครือข่ายนักจัดรายการเพิ่มขึ้น  สิ่งที่อยากจะเห็น คือ ทำอย่างไรจะสามารถนำอาจารย์ที่มีความรู้ สละเวลา มาทำคลิปสาระความรู้สั้นๆ 3 หรือ 5 นาที  หากเราสามารถดึงความรู้จากทุกท่านมาได้ ผมเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้จะสามารถไปต่อได้ เพราะข้อได้เปรียบของเรา คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้อย่างมหาศาล สุดท้ายสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำ คือการขอความร่วมมือจากนักจัดรายการทุกท่านให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก การรับฟังหรือรับชมผ่านออนไลน์จะสามารถวัดจำนวนผู้ชมผู้ฟังได้” ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านนักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz.  ประจำปีงบประมาณ 2565  เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 7 มิ.ย. เป็นกลุ่มเครือข่ายนักจัดรายการหน่วยงานภายนอก/เครือข่ายสถานีวิทยุ/เครือข่ายชุมชน และ วันที่ 9 มิ.ย.เป็นกลุ่มเครือข่ายนักจัดรายการภายในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถฟังวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. ช่องทางออนไลน์ ได้ทาง KKU Radio FM103 Mhz หรือ ทางเว็บไซต์ https://radio.kku.ac.th/