Mon. Jan 30th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Good life good time @KKU : EP 37 มหัศจรรย์ของการเดิน เดินให้ถูกยืดชีวิตให้ยาวขึ้น