Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุ มข. “Up-Skill” จัดอบรมเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2566 นักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการาบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ ห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คอยให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้อยู่ได้ในกระแสการดิสรับชั่นของสื่อดิจิทัล และให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการร่วมผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้มีความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดรายการให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขณะที่ อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสื่อที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เผยพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระความบันเทิง บริการประชาชนมานานกว่า 49 ปี โดยเฉพาะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานีวิทยุให้อยู่รอดในยุคดิสรับชั่นของสื่อดิจิทัล ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาปรังปรุง ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การออกอากาศให้มีความทันสมัย การปรับปรุงภายในสำนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล โดยการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิตัลในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้กับนักจัดรายการ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันในยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 ส่วนในช่วงที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุ โดยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุ เช่น ด้านการใช้ภาษาไทยในงานวิทยุ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินรายการวิทยุ และการฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ โดยคุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปทีม โปรโมชั่น จำกัด ตลอดจนการบรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจัดรายการวิทยุตามแนวทางปฎิบัติของ กสทช. โดยคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

ภาพ : กฤติมา ศรีสว่าง นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.