Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดหมอลำเฟสติวัล มข. ฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายฐัพไทย ถาวร ผู้จัดการหอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น