Mon. Jun 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น


12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด