Mon. Jun 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความร่วมมือทางวิชาการศิลปะวัฒนธรรมลาวไทยมรดกล้านช้างครั้งที่6