/มะเร็งประเภทต่างๆนั้นมีอาการบงชี้ในระยะเริ่มต้นอย่างไรบ้างเราจะได้ป้องกันได้ทันหรือจะได้ระวังตัวไว้ก่อน

มะเร็งประเภทต่างๆนั้นมีอาการบงชี้ในระยะเริ่มต้นอย่างไรบ้างเราจะได้ป้องกันได้ทันหรือจะได้ระวังตัวไว้ก่อน

ออกอากาศวันที่ 4 ตุลาคม 2562