รายการ เมืองของเรา

รายการ เมืองของเรา

May 5, 2017 Off By chupar

รายการ “เมืองของเรา” ออกอากาศเทปใหม่ทุกวันพุธและรีรันในวันศุกร์ เวลา 7.35 – 8.00 น.

ผลิตรายการโดย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

รายการที่จะทำให้ท่านรู้จัก เข้าใจ และใส่ใจ ในทุกมิติของเมือง เปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ท่านผู้ฟัง 

ฟังเทปย้อนหลัง

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559