Tue. Feb 7th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

chupar

1 min read

  รายการ KKU Library: Lifelong learning for All โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 07.35-08.00 น. รับผิดชอบโดย นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ และนายวันชาติ ภูมี...

1 min read

            โลกของการสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วเกิดภาวะ Media Disruption ส่งผลกระทบต่อสื่อหลักที่เคยเป็นธงนำในการโน้มน้าวกระแสทางสังคมได้อย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ให้กลายเป็นสื่อทางเลือกและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสื่อที่หมดความหมายแบบที่เรียกว่า Old media ในที่สุด ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความพยายามในการดิ้นรนปรับตัวเพื่อพลิกโอกาสของสื่อเก่าให้กลับมามีที่ยืนบนเวทีของโลกสื่อสารยุคดิจิทัล ด้วยการทบทวนการบริหารจัดการเนื้อหา...

1 min read

            โลกของการสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วเกิดภาวะ Media Disruption ส่งผลกระทบต่อสื่อหลักที่เคยเป็นธงนำในการโน้มน้าวกระแสทางสังคมได้อย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ให้กลายเป็นสื่อทางเลือกและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสื่อที่หมดความหมายแบบที่เรียกว่า Old media ในที่สุด ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความพยายามในการดิ้นรนปรับตัวเพื่อพลิกโอกาสของสื่อเก่าให้กลับมามีที่ยืนบนเวทีของโลกสื่อสารยุคดิจิทัล ด้วยการทบทวนการบริหารจัดการเนื้อหา เติมเต็มเทคโนโลยีใหม่ของOnline...

1 min read

ทุกวันพุธ เวลา 9.30-10.00 น. ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการดำเนินรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดี การดำเนินรายการในรูปแบบการพูดคุย เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตั้งแต่ระบบการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนปัญหาสุขภาพ...

1 min read

https://youtu.be/4NrHup5gr64 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนรอบรั้ว มข. ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 โดยมี นายสุภฤกษ์...

1 min read

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียงสู่ชุมชน ...

1 min read

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนกับนายพีรวัส...

1 min read

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข  หัวหน้างานวิทยุ  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์...