Sat. Nov 28th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

chupar

1 min read

https://youtu.be/4NrHup5gr64 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนรอบรั้ว มข. ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 โดยมี นายสุภฤกษ์...

1 min read

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง  เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสื่อวิทยุภายในจังหวัดขอนแก่น ในการนำองค์ความรู้เผยแพร่กระจายเสียงสู่ชุมชน ...

1 min read

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนกับนายพีรวัส...

1 min read

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางเบญจมาภรณ์ มามุข  หัวหน้างานวิทยุ  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์...

1 min read

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง...

1 min read

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย...

1 min read

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล...


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/fm103/wp-includes/functions.php on line 4673

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/fm103/wp-includes/functions.php on line 4673