รายการ เมืองของเรา

รายการ เมืองของเรา

รายการ “เมืองของเรา” ออกอากาศเทปใหม่ทุกวันพุธและรีรันในวันศุกร์ เวลา 7.35 – 8.00 น. ผลิตรายการโดย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ รายการที่จะทำให้ท่านรู้จัก เข้าใจ และใส่ใจ ในทุกมิติของเมือง เปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ท่านผู้ฟัง  ฟังเทปย้อนหลัง พ.ศ. 2560 วันที่ 4,6 มกราคม 2560 วันที่ 11,13 มกราคม 2560 วันที่ 18,20 มกราคม 2560 วันที่ 25,27 มกราคม […]

Continue Reading

รายการย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2559

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม 2559 วันเสาร์ที่ 14  พฤษภาคม 2559 วันอาทิตย์ที่ 15  พฤษภาคม 2559 วันจันทร์ที่ 16  พฤษภาคม 2559 วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 18  พฤษภาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19  พฤษภาคม 2559 […]

Continue Reading

วิทยุมข.เป็นวิทยากร “มข.ส่งความห่วงใย ผ่านหอกระจายข่าว…สู่ชุมชน”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ โดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเครือข่ายผู้ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบคืนให้กับสังคม โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข”

Continue Reading